ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.54 KB
Logbook
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.67 MB
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.35 MB
เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และบัญชีรายชื่อบุคลากรโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
ที่ ชื่อ- สกุล โทรศัพท์
1 นายสุชาติ  ชาติวัฒนา 081-5950737
2 นางสาวสาริณี  หมัดอะดัม 081-5981828
3 นางสาวหาสะน๊ะ  บาบวด 081-0940434
4 นางบุสริน  ขุนชนะ 084-0671760
5 นางสาวอัจฉราลักษ์  ดุขสุขแก้ว 089-6594700
6 นางสาวนันทินี  จูนิพัทธ์ 089-7338004
7 นายประสิทธิ์  สงนวล 089-2967601
8 นางสุมลมาลย์  มหัทธโนบล 086-9610319
9 นางโชติกา  ชูช่วย 086-4905594
10 นางวันเพ็ญ  สุวรรณพรรค 080-1374747
11 นายอาลี  หวังแอ 089-4656703
12 นางสาวเรณู  ยานนาวา 089-468474714 นางกัญญา บิลอะหลี 081-3840873
15 นางสาวพรศิริ  ขุนมี  
16 นางสาวมลิวัลย์  ดอกเตย 087-3934327
17 นางอรุณี  คงเสน 098-0146390
18 นางดัชนี  จิตต์ภักดี 089-9757339
19 นางตรีทิพ  เพิ่มพูนผล 086-9620956
20 นางศิริวรรณ  แก้วทอง 093-7122335
21 นางสาวดวงกมล  บุญชู 080-7126676
22 นางหนึ่งนรี  จิระกิตติ์กานต์กุล 092-5575234
23 นายอันศอรี  เจริญวงศ์ 085-5887548
24 นางนิตยา  สงนวล 089-4688298
25 Mr.Mhike B. Monteras 086-9706936
26 นางสาวอริยะ  กันดูวงศ์ 087-7967907
27 นายธีรวัฒน์  ขรัวทองเขียว 093-6267727
28 นายติณณ์  ปรีชาวาทิต 097-1606158
29 นายเพิ่ม สุริยันยงค์ 081-3286949
30 นายสุริยา  หมู่เก็ม 080-8655288
31 นางสาวกัลยา  หากมุสา 084-8624437
32 นางสาวงามพรรณ แซ่ใช่ 081-6086512
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.6 KB
รายชื่อ Email บุคลากรโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม

รายชื่อ Email บุคลากรโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม

ลำดับที่

ชื่อ

สกุล

Email Address

1

ผอสุชาติ 

ชาติวัฒนา

kk_manager01@kobkul.ac.th

2

รองสาริณี

หมัดอาดัม

kk_manager02@kobkul.ac.th

3

ครูดัชนี 

จิตต์ภักดี

kk_teacher01@kobkul.ac.th

4

ครูตรีทิพ

เพิ่มพูนผล

kk_teacher02@kobkul.ac.th

5

ครูศิริวรรณ

แก้วทอง

kk_teacher03@kobkul.ac.th

6

ครูบุสริน

ขุนชนะ

kk_teacher04@kobkul.ac.th

7

ครูหาสะน๊ะ

บาบวด

kk_teacher05@kobkul.ac.th

8

ครูมลิวัลย์ 

ดอกเตย

kk_teacher06@kobkul.ac.th

9

ครูประสิทธิ์

สงนวล

kk_teacher07@kobkul.ac.th

10

ครูนันทินี

จูนิพัทธิ์

kk_teacher08@kobkul.ac.th

11

ครูอัจฉราลักษณ์ 

ดุกสุขแก้ว

kk_teacher09@kobkul.ac.th

12

ครูอริยะ

กันดูวงศ์

kk_teacher10@kobkul.ac.th

13

ครูกัญญา

บิลอะหลี

kk_teacher11@kobkul.ac.th

14

ครูอรุณี

คงเสน

kk_teacher12@kobkul.ac.th

15

ครูธีรวัฒน์

ขรัวทองเขียว

kk_teacher13@kobkul.ac.th

16

ครูอันศอรี

เจริญวงศ์

kk_teacher14@kobkul.ac.th

17

ครูหนึ่งนรี

จิระกิตติ์กานต์กุล

kk_teacher15@kobkul.ac.th

18

ครูติณณ์

ปริชาวาธิต

kk_teacher16@kobkul.ac.th

19

ครูดวงกมล

บุญชู

kk_teacher17@kobkul.ac.th

20

ครูวรวุฒิ

เหมเด็น

kk_teacher18@kobkul.ac.th

21

ครูอาลี

หวังแอ

kk_teacher19@kobkul.ac.th

22

ครูวันเพ็ญ

สุวรรณพรรค

kk_teacher20@kobkul.ac.th

23

ครูเรณู

ยานนาวา

kk_teacher21@kobkul.ac.th

24

ครูสุมลมาลย์

มหัทธโนบล

kk_teacher22@kobkul.ac.th

25

ครูโชติกา

ชูช่วย

kk_teacher23@kobkul.ac.th

26

ครูนิตยา

สงนวล

kk_teacher25@kobkul.ac.th

27

ครูMhike

B. Monteras

kk_teacher26@kobkul.ac.th

28

ครูกัลยา

หากมุสา

kk_teacher27@kobkul.ac.th

29

ครูพรศิริ 

ขุนมี

kk_teacher28@kobkul.ac.th