ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ออกแบบม.1 บทที่5 กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 146744
ตารางแผนกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.36 KB 146722
ยุทธศาสตร์ จชตและกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.63 KB 146650
>ทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ 146436
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 146415
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 146594
แบบฟอร์ม ต่าง ๆ
แบบฟอร์ม SAR 60 Word Document ขนาดไฟล์ 86.77 KB 146769
บันทึกข้อความ รายงานการส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 146465
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.53 KB 147428
เอกสารวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้(ปรับปรุง60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.25 KB 146529
ขั้นตอนการรับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.34 KB 146420
ขั้นตอนการขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.71 KB 146732
ขั้นตอนการขอวุฒิการศึกษา รบ.1/ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.63 KB 146377
ขั้นตอนการย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.78 KB 146529
ขั้นตอนการรับนักเรียนเข้าใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.08 KB 147003
๔. แบบบันทึกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 131.21 KB 147101
๓. แผนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.92 KB 146547
>๒.แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 146485
๑. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 146607
การส่งไฟล์ BookMark กลับไปยัง ฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.77 KB 146773
คู่มือการดาวโหลดไฟล์Bookmark2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146852
แบบฟอร์ม วิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้(ปรับปรุง60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.25 KB 146519
แบบฟอร์มวัดผลและประเมินผล
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว-0-ร.-มส.-มผ. ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 146535
ขั้นตอนการแก้มส. Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 146436
แบบสรุปผลการเรียนรายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.8 KB 146674
วผ11แบบข้อเปิดรายวิชาชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 146343
วผ10แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 47.46 KB 146458
วผ9 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.86 KB 146452
วผ8 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียน ไม่ครบ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 146506
วผ7.1 แบบประเมินผลรายวิชาเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 53.32 KB 146537
วผ7 แบบยื่นคำรองขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 49.9 KB 146383
วผ6 ขอรายงานผลสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 146620
วผ5 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 33.41 KB 146739
วผ4.แบบขออนุมัติผลการเรียน“0”, “ร”,”มผ”, “มส” Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 146576
วผ3 แบบคำขอเพิ่มถอนรายวิชาเพิมเติม Word Document ขนาดไฟล์ 61.82 KB 146623
วผ2 บัญชีรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 17.77 KB 146726
วผ1 แบบลงทะเบียนเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.9 KB 146783
SAR
SAR 61 146735
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.5 KB 146790
รายชื่อนักเรียน 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 460.5 KB 146573