ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงกานติมา ยูหนู 2. เด็กหญิงกิตติยา ดวงสุวรรณ 3. เด็กหญิงจีรนันทร์ ยะร๊ะ
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,01:48   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาการเจริญเติบโตของรากหอมจากกากเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
ชื่อนักเรียน : การศึกษาการเจริญเติบโตของรากหอมจากกากเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,01:45   อ่าน 62 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อุปกรณ์ตัดเค็กถาด
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายคำแหง แซ่เหลี่ยม 2. เด็กชายวีรพัฒน์ จันทรบุรณ์ 3. เด็กชายสุริยัน สุขพร้อม
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,01:40   อ่าน 58 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.พรรณี ศรีสุวรรณ ม.3/1
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,00:04   อ่าน 143 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พันธวัช แก้วงาม ม.3/1
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,00:03   อ่าน 303 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : นางสาววราภรณ์ พรานบุญ ม.4/1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,23:50   อ่าน 162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : นางสาวอะบีดา อะนวล ม.4/1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,23:49   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภาพสิ่งที่ประทับใจด้านดาราศาสตร์
ชื่อนักเรียน : นางสาวรุ่งฤดี รักชุม ม.6/1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,23:38   อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานการสำรวจร้านอาหารที่นักเรียนในโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมชอบรับประทาน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงศ์นพกร ตรีเหรา เด็กหญิงธมลวรรณ จีรวงศ์ไกรสร เด็กหญิงสุดารัตน์ สินปรุ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,09:43   อ่าน 5367 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานการสำรวจประเภทหนังสือที่นักเรียนโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมชอบอ่าน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วาสนา หวานพูล ด.ญ.ชนากานต์ พุธเจริญ ด.ญ.ศิรินทิพย์ เพชรแก้ว
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,09:38   อ่าน 1013 ครั้ง