คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายภราดร ธวัชชัยกร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุสริน ขุนชนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทแสน วงษ์ชนะ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม