ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโชติกา ชูช่วย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Mr.Mhike B. Monteras
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1