ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโชติกา ชูช่วย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Mr.Mhike B. Monteras
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสิริพร รักหมาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนูรีฮัน ดาราแม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2