ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวันเพ็ญ สุวรรณพรรค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอาลี หวังแอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลิดา บิลหมาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1