ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวันเพ็ญ สุวรรณพรรค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอาลี หวังแอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลิดา บิลหมาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1