ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวดวงกลม บุญชู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศิริกุล บุญศัพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2