กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรศักดิ์ คงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายจิรภัทร ยอดดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1