ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอันศอรี เจริญวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางหนึ่งนรี จิระกิตติ์กานต์กุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2