กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอรุณี คงเสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0980146390

นายธนากร ไชยเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 074541294
อีเมล์ : thanakon_1971@hotmail.com

นางสาวพิมพ์ปวี รามาส