ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรุณี คงเสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาภรณ์ มานะชำนิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายธนากร ไชยเขียว
ครูผู้ช่วย