ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรุณี คงเสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาภรณ์ มานะชำนิ
ครูอัตราจ้าง

นายธนากร ไชยเขียว
ครูผู้ช่วย