ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทินี จูนิพัทธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประสิทธิ์ สงนวล
ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูประจำชั้น /0

นางอัจฉราลักษณ์ ศรีเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรอุษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2