ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุสริน ขุนชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ เกษสุริยงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวฝาตีม๊ะ รอมานี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1