กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุมนทิพย์ ศรีทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางศิริวรรณ แก้วทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2