ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางตรีทิพ เพิ่มพูลผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดัชนี จิตต์ภักดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางศิริวรรณ แก้วทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2