ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
                                          “ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
                                           ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
                                           สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                           และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑”

               พันธกิจ (Mission)
                           ๑)     จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                           ๒)     เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
                                    พหุวัฒนธรรม การปฏิบัติตามระเบียบวินัย นำภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลัก
                                    วิถีไทย เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
                           ๓)     ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสุขภาวะที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันกระแสโลก
                           ๔)     พัฒนาส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ.(OBECQA)

               เอกลักษณ์             เรียนรู้สู่พอเพียง
               อัตลักษณ์               กตัญญูกตเวที มีสัมมาคารวะ

               ปรัชญาประจำโรงเรียน   ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้  เชิดชูสถาบัน 

               พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน   นิสมฺม  กรณํ  เสยฺโย  หมายถึง  คิดใคร่ครวญก่อนทำ ย่อมดีกว่า