วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษา  ในการเขียนวิสัยทัศน์ในครั้งนี้นั้นเป็นการเขียนวิสัยทัศน์โรงเรียนมัธยมขนาดกลางซึ่งได้วิเคราะห์จากศาสตร์พระราชา  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักร์ไทย พ. ศ. 2560  หมวด 5  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2580)  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคุณลักษณะของโรงเรียนขนาดกลาง  แต่ในความขาดแคลนนั้นเราต้องไม่ทิ้งคุณภาพของการศึกษา  และเราเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้  และมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลให้ได้  และให้นักเรียนเป็นพลเมืองโลกมีทักษะที่จำเป็นเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ได้  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้
 “ภายในปี พ.ศ.2567  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรมจริยธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพใช้สื่อเทคโนโลยี  มีแหล่งเรียนรู้  ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”


เอกลักษณ์        เรียนรู้สู่พอเพียง
 
อัตลักษณ์        กตัญญูกตเวที มีสัมมาคารวะ