ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   เดิมชื่อโรงเรียนโรงเรียนคลองแงะ(กอบกุลวิทยา) ได้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2497  โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนประชาบาลล้านคลองแงะเป็นการชั่วคราว

                ต่อมาในปี พ.ศ. 2498  นางกอบกุล รัตนปราการ ได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา จำนวน 12 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน และในปี พ.ศ. 2499  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียน 1 หลัง  โรงเรียนจึงได้ย้ายสถานที่จากโรงเรียนบ้านคลองแงะ มาอยู่ในสถานที่ใหม่ คือสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  ตั้งแต่ พ.ศ. 2499

                ในปี พ.ศ. 2519  กรมสามัญศึกษาประสงค์จะยกระดับโรงเรียนคลองแงะ (กอบกุลวิทยา)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น แต่ขนาดพื้นที่ของโรงเรียนไม่ถึงเกณฑ์การจัดตังโรงเรียนมัธยมศึกษา  ของกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น  โรงเรียนจึงได้นำปัญหาความขัดข้องดังกล่าวปรึกษา คุณสุชาติ รัตนปราการและญาติ ซึ่งเป็นบุตร – ธิดาของนางกอบกุล รัตนปราการ  บรรดา บุตร- ธิดา และญาติต่างเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ทางการศึกษาที่จะเกิดแก่เยาวชน จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้กรมสามัญศึกษาเพื่อขยายพื้นที่โรงเรียนคลองแงะ (กอบกุลวิทยา) เพิ่มเติมอีกจำนวน 24 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่โรงเรียนคลองแงะ (กอบกุลวิทยา) ทั้งสิ้น จำนวน 36 ไร่ 1 งาม 61 ตารางวา

                กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศยุบเลิกโรงเรียนคลอแงะ (กอบกุลวิทยา) ซีงเดิมสังกัดกองการประถมศึกษา มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม” เมือวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. 2519 และต่อมาในปีการศึกษา 2527 กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาจนถึงปัจจุบัน

 

ที่ตั้ง/ขนาด

                โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา – สตูล)  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 258 หมู่ 5 ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา ถนนกาญจนวนิช ในเขตเทศบาลตำลงพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อยู่หางจากที่ว่าการอำเภอสะเดาไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 18 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดสงขลาไปทางทิศใต้ ระยะทาง ประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานาครประมาณ 950 กิโลเมตร มีเนื้อที่จำนวน 36 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา