ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม
ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ครูผู้สอน

ง20225

การถนอมอาหาร

ครูวันเพ็ญ สุวรรณพรรค

ง20285

ธุรกิจเบื้องต้น

ครูเรณู ยานาวา

ศ20201

นาฏศิลป์ 1

ครูดวงกมล บุญชู

ศ20211

ดนตรีสากล 1

ครู

พ20201

กีฬาและนันทนาการ1

ครูอันศอรี เจริญวงศ์

ศ20204

คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 1

ครูชลิดา  บิลหมาด

ศ20221

ดนตรีไทย

ครูวิโรจน์

ง20243

การปลูกผักทั่วไป

ครูอาลี  

ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา      

ครูผู้สอน

ง20225

ช่างอาหารไทย

ครูวันเพ็ญ สุวรรณพรรค

ง20282

การคุ้มครองผู้บริโภค                

ครูเรณู ยานาวา

ศ20203

นาฏศิลป์ 3

ครูดวงกมล บุญชู

ศ20213

ดนตรีสากล 3

ครูติณณ์  ปรีชาวาทิต

พ20203

กีฬาและนันทนาการ 3

 

ง20241

การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

 

ศ20223

ดนตรีไทย 3

 

ง20202

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2

 


ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ครูผู้สอน

ง30225

ช่างขนมไทย

ครูวันเพ็ญ สุวรรณพรรค

ง30282

บัญชีเบื้องต้น

ครูเรณู ยานาวา

ง30201

คอมพิวเตอร์กราฟิก

ครูวรวุฒิ  เหมเด็น

ง30242

การผสมดินปลูก

ครูอาลี หวังแอ

ศ30201

นาฏศิลป์ไทย

ครูดวงกมล บุญชู

ศ30211

ดนตรีสากล 1

ครูติณณ์  ปรีชาวาทิต

ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ครูผู้สอน

ง30226

ช่างอาหารพื้นเมือง

ครูวันเพ็ญ สุวรรณพรรค

ง30282

ธุรกิจทั่วไป

ครูเรณู ยานาวา

ง30243

การทำส่วนยางภารา

ครูอาลี หวังแอ

ง30205

การเขียนโปรแกรม

ครูวรวุฒิ  เหมเด็น

พ30204

กีฬาและนันทนาการ4

ครูอันศอรี เจริญวงศ์