ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สำกำปัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน