ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางแผนกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.36 KB 1
ยุทธศาสตร์ จชตและกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.63 KB 3
ทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ 3
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 87
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 106
แบบฟอร์ม ต่าง ๆ
แบบฟอร์ม SAR 60 Word Document ขนาดไฟล์ 86.77 KB 59
บันทึกข้อความ รายงานการส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 142
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.53 KB 132
เอกสารวิชาการ
ขั้นตอนการรับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.34 KB 84
ขั้นตอนการขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.71 KB 86
ขั้นตอนการขอวุฒิการศึกษา รบ.1/ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.63 KB 103
ขั้นตอนการย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.78 KB 83
ขั้นตอนการรับนักเรียนเข้าใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.08 KB 86
๔. แบบบันทึกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 131.21 KB 348
๓. แผนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.92 KB 143
๒.แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 115
๑. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 104
การส่งไฟล์ BookMark กลับไปยัง ฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.77 KB 115
คู่มือการดาวโหลดไฟล์Bookmark2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 115
แบบฟอร์มวัดผลและประเมินผล
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว-0-ร.-มส.-มผ. ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 84
ขั้นตอนการแก้มส. Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 80
แบบสรุปผลการเรียนรายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.8 KB 182
วผ11แบบข้อเปิดรายวิชาชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 95
วผ10แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 47.46 KB 100
วผ9 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.86 KB 170
วผ8 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียน ไม่ครบ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 104
วผ7.1 แบบประเมินผลรายวิชาเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 53.32 KB 103
วผ7 แบบยื่นคำรองขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 49.9 KB 94
วผ6 ขอรายงานผลสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 123
วผ5 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 33.41 KB 106
วผ4.แบบขออนุมัติผลการเรียน“0”, “ร”,”มผ”, “มส” Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 101
วผ3 แบบคำขอเพิ่มถอนรายวิชาเพิมเติม Word Document ขนาดไฟล์ 61.82 KB 92
วผ2 บัญชีรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 17.77 KB 117
วผ1 แบบลงทะเบียนเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.9 KB 125