ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 61
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 79
แบบฟอร์ม ต่าง ๆ
แบบฟอร์ม SAR 60 Word Document ขนาดไฟล์ 86.77 KB 33
บันทึกข้อความ รายงานการส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 120
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.53 KB 105
เอกสารวิชาการ
ขั้นตอนการรับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.34 KB 61
ขั้นตอนการขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.71 KB 61
ขั้นตอนการขอวุฒิการศึกษา รบ.1/ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.63 KB 78
ขั้นตอนการย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.78 KB 60
ขั้นตอนการรับนักเรียนเข้าใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.08 KB 62
๔. แบบบันทึกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 131.21 KB 281
๓. แผนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.92 KB 120
๒.แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 86
๑. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 82
การส่งไฟล์ BookMark กลับไปยัง ฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.77 KB 88
คู่มือการดาวโหลดไฟล์Bookmark2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 90
แบบฟอร์มวัดผลและประเมินผล
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว-0-ร.-มส.-มผ. ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 57
ขั้นตอนการแก้มส. Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 55
แบบสรุปผลการเรียนรายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.8 KB 157
วผ11แบบข้อเปิดรายวิชาชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 71
วผ10แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 47.46 KB 76
วผ9 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.86 KB 116
วผ8 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียน ไม่ครบ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 80
วผ7.1 แบบประเมินผลรายวิชาเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 53.32 KB 82
วผ7 แบบยื่นคำรองขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 49.9 KB 69
วผ6 ขอรายงานผลสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 97
วผ5 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 33.41 KB 79
วผ4.แบบขออนุมัติผลการเรียน“0”, “ร”,”มผ”, “มส” Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 76
วผ3 แบบคำขอเพิ่มถอนรายวิชาเพิมเติม Word Document ขนาดไฟล์ 61.82 KB 71
วผ2 บัญชีรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 17.77 KB 89
วผ1 แบบลงทะเบียนเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.9 KB 99