พันธกิจ / กลยุทธ์ / แผนงาน
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
1.     พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลก  มีมาตรฐานในระดับสากล  และมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21
2.     พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  สุขภาวะดี  ห่างไกลยาเสพติด  ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต
3.     พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
4.     ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
5.     พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.     พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย
 
เป้าประสงค์
1.     ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
2.     ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  มีสุขภาพกายและจิตดี  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.     ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ
4.     ครูและผู้บริหาร  ใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการศึกษา
5.     ผู้บริหาร  บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ
6.     โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย
กลยุทธ์
1.     จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2.     จัดการศึกษา  เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมคนไทย 12 ประการ  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.     ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
4.     ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
5.     บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย