ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / กลยุทธ์ / แผนงาน
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
๑)     จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒)     เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การปฏิบัติ
         ตามระเบียบวินัย นำภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
๓)     ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสุขภาวะที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันกระแสโลก
๔)     พัฒนาส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ.(OBECQA)
 

กลยุทธ์และแผนงานโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๑           พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล
                             โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
แผนงานที่ ๑        พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล แผนงานที่ ๒                 ขับ
                           เคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แผนงานที่ ๓        ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒          ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสำนึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะใน
                             การดำเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แผนงานที่ ๑        ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ
แผนงานที่ ๒       พัฒนาระเบียบวินัย จิตสำนึกในการรักษากฎ ระเบียบ
แผนงานที่ ๓       พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ ๓           ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม เข้าร่วม
                             กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น

แผนงานที่ ๑        ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทำงานที่จำเป็น
แผนงานที่ ๒       ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ ๓       ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
กลยุทธ์ที่ ๔           พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม กับการจัดการศึกษา
                             ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานที่ ๑        พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด การศึกษาตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๕          บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย ทั้งในและต่าง
                             ประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
                             พอเพียง

แผนงานที่ ๑        พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
แผนงานที่ ๒       เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย ทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ
แผนงานที่ ๓       พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน การสอน และการเป็นสังคมแห่ง
                          การเรียนรู้